Condicions generals de venda de la Botiga Online d’AUBÈRRIA. Condicions generals de contractació i ús del portal  auberria.cat. L’acceptació dels següents termes i condicions de venda implica així mateix l’acceptació de les condicions de enviament i devolucions, de les formes de pagament i la política de privadesa.

1. FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat, regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per AUBÈRRIA, via internet des de la seva pàgina web (auberria.cat) i que consisteixen en serveis d’ecoturisme i productes relacionats amb la natura.

Les clàusules esmentades a continuació configuren un contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina auberria.cat estan obligats a conèixer i acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web auberria.cat, mitjançant els seus mitjans.

Els serveis oferts per AUBÈRRIA a la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte.  AUBÈRRIA es reserva el dret a modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals, i seran aplicables les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les modificacions esmentades no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia de la qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instàncies del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb el previst en l’art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. Amb caràcter general s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades des del moment en què realitza una comanda.

AUBÈRRIA fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web auberria.cat de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus aliè en tot moment a la voluntat d’AUBÈRRIA es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, AUBÈRRIA li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Els continguts de la web AUBÈRRIA podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d’alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda. AUBÈRRIA no és responsable directament ni indirecta de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per auberria.cat. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d’aquests productes.

El client entén que AUBÈRRIA és un intermediari entre ell i el fabricant o distribuïdor.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL

AUBÈRRIA natura i patrimoni SL., a partir d’ara AUBÈRRIA, amb domicili al carrer Regència d’Urgell, núm. 22, 25700, la Seu d’Urgell, Lleida, amb CIF B-25677832, posa a disposició en el seu lloc web auberria.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

3. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen la contractació de productes i serveis oferts per AUBÈRRIA i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris, tot això a través de la seva pàgina web, així com els drets i obligacions de les parts derivants de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

4. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DE SERVEI I RESPONSABILITAT

AUBÈRRIA, en compliment amb el que es disposa en l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de les seves dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions, així com a les dades del client, d’accés exclusiu al mateix, que obrin en poder de l’empresa.

5. CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI/CLIENT

L’usuari de la pàgina web d’AUBÈRRIA tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la mateixa, si bé AUBÈRRIA es reserva el dret a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

La informació pública continguda a la pàgina web d’AUBÈRRIA referida tant a la companyia AUBÈRRIA com a les marques, productes, logotips, etc…. de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés d’AUBÈRRIA, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes previstos en l’apartat 15 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Per poder realitzar comandes a la pàgina web auberria.cat, cada client proporcionarà a AUBÈRRIA de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.

Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

AUBÈRRIA podrà oferir al client un sistema de registre personal a través de correu electrònic i una contrasenya (password) per facilitar-li futures operacions de compra. En tal cas, podrà designar al seu criteri la contrasenya desitjada.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia contrasenya d’accés. AUBÈRRIA queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

6. PREUS

Els preus dels productes exposats a la pàgina web d’AUBÈRRIA inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Aquest impost (IVA) es mostrarà desglossat durant el procés de realització de comandes.

AUBÈRRIA es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

AUBÈRRIA fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web auberria.cat de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’AUBÈRRIA, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, AUBÈRRIA li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

7. PRODUCTES I SERVEIS

En el moment de formalització de la comanda a través de la web auberria.cat s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. AUBÈRRIA emmagatzemarà electrònicament les dades de la comanda.

El compromís adquirit per AUBÈRRIA de venda i lliurament dels productes oferts queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, per la qual cosa AUBÈRRIA, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes anunciats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multi-comandes interactives o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix, sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

8. GARANTIA DELS PRODUCTES

Tots els productes adquirits a AUBÈRRIA es comproven abans de ser enviats.

9. DRETS DEL CLIENT

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb l’establert en la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.
No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment.
No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d’haver-los rebutjat.
Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que obrin en la base de dades d’AUBÈRRIA a petició del client, tot això conforme al que es disposa a l’apartat “Política de privadesa”.
Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web d’AUBÈRRIA.
Conèixer a cada moment l’estat de tramitació de la comanda efectuada.

El client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 24h des de la recepció de la mateixa, prèvia comunicació a AUBÈRRIA. En cas d’exercitar el present dret de desistiment, seran per compte del client les despeses de devolució i els desperfectes soferts pel producte o mercaderia.

El dret a devolució no serà aplicable a aquells productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment contemplades no siguin susceptibles de devolució.

AUBÈRRIA acceptarà únicament un mínim desgast del producte degut exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte en el moment del lliurament. En cas d’ús excessiu del bé no s’acceptarà la seva devolució.

10. OBLIGACIONS DE L’USUARI/CLIENT

Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència.
Facilitar a AUBÈRRIA dades personals i de contacte verídiques.
Utilitzar la informació publicada per AUBÈRRIA exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.
No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per AUBÈRRIA en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.
Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per AUBÈRRIA a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.
Respectar el pacte de compra una vegada acceptat la comanda, amb l’oportú pagament del preu concertat.

11. DRETS D’AUBÈRRIA

Conservar, modificar o suspendre el seu web sense previ avís.
Modificar el preu de les ofertes.
Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.
Rebutjar comandes per comportaments il·lícits dels clients, o per qualsevol altre motiu, per prevenir possibles fraus.
Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
Percebre l’import de les compres del client acceptada la transacció.
Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l’article fins a l’íntegre pagament per part del client.
Reservar-se el dret d’efectuar sorteigs de béns o serveis a la seva pàgina web.

12. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges…, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la pàgina web auberria.cat) són propietat d’AUBÈRRIA o de les empreses majoristes i fabricadores dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent d’AUBÈRRIA, o, si escau, de l’empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’AUBÈRRIA, renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l’honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l’usuari, eximint en tot cas a AUBÈRRIA de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

13. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat civil d’AUBÈRRIA pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a AUBÈRRIA, per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés de la web auberria.cat incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a auberria.cat.

14. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

AUBÈRRIA garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament on-line, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per tercers.

AUBÈRRIA garanteix la protecció i confidencialitat de les despeses personals, domiciliaris, de pagament de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a AUBÈRRIA o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’AUBÈRRIA. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 17/1999 de 13 de Desembre, els clients d’auberria.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a AUBÈRRIA, carrer Regència d’Urgell, núm. 22, 25700, la Seu d’Urgell, Lleida, o bé enviant un correu electrònic a natura@auberria.cat.

Més informació sobre la política de privadesa.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes realitzades amb AUBÈRRIA se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà dels Jutjats o Tribunals pertinents, sempre que no hi hagi alguna disposició legal que ho prohibeixi.

16. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Cada cop en som més

Si t’estimes l’entorn, descobreix com unir-te a la nostra xarxa
“AQUÍ ens agraden els moixons”.

M'agraden els moixons

Subscriu-te al nostre butlletí

Deixa'ns el teu nom i el teu correu electrònic i t'enviarem mensualment informació, activitats i promocions